ประกาศราชกิจจาฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

Publish 2019-09-10 13:21:01


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายประเสริฐ อยู่เจริญดี ข้าราชการตุลาการ
ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
 

 บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีประกาศราชกิจจาฯ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ
-ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน