ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ๔ นายทหารใหญ่ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ๔ นายทหารใหญ่ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

Publish 2019-09-14 13:18:01


วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และ นายทหารราชองครักษ์ จำนวนทั้งหมด ๔ นาย ดังนี้วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และ นายทหารราชองครักษ์ จำนวนทั้งหมด ๔ นาย ดังนี้

ประกาศ ให้นายทหารสญัญาบัตร  แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายทหารสัญญาบัตร  แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ ในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๔  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์  จำนวน  ๓  นาย  ดังนี้ 
 ๑. พลอากาศตรี  วินัย  พุ่มไพจิตร  ตำแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการพิเศษ  สำนักงาน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์  เป็น  ราชองครักษ์ในพระองค์ 

๒. พลอากาศตรี  สุขสรรค์  ศรีถาวร  ตำแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการพิเศษ  สำนักงาน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์  เป็น  ราชองครักษ์ในพระองค์ 

๓. พลตรี  ปราชญ์เปรื่อง  โชติกเสถียร  ตำแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการพิเศษ  สำนักงาน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์  เป็น  ราชองครักษ์ในพระองค์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

ประกาศราชกิจจาฯ

 

 

 

ประกาศ ให้นายทหารสญัญาบัตร  แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายทหารสัญญาบัตร  แต่งตั้งเป็นนายทหาร ราชองครักษ์ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พันเอก  ปริทัศน์  บุนนาค  แต่งตั้งเป็น  นายทหารราชองครักษ์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

ประกาศราชกิจจาฯ

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน