พระบรมราชโองการฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

พระบรมราชโองการฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

Publish 2019-11-07 16:08:22


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระบุความดังต่อไปนี้

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

  

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา


    
อ่านข่าว -  ประกาศราชกิจจานุเบกษา คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อรัฐสภา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน