ราชกิจจาฯเผยแพร่ ข้อบังคับจัดการจราจร งานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ข้อบังคับจัดการจราจร งานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

Publish 2019-12-04 17:39:01


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.๒๕๖๒ด้วยหอการค้าไทย - จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก

๒.๒ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม

๒.๓ ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกหมอมี

๒.๔ ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า

๒.๕ ถนนมิตรภาพไทย - จีน

ข้อ ๓ ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราช ตัดถนนลำพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

ข้อ ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน