ราชกิจจาฯประกาศ ปิดถนน 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

ราชกิจจาฯประกาศ ปิดถนน 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

Publish 2019-12-04 21:21:58


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" พ.ศ. ๒๕๖๒

 ด้วยหอการค้าไทย - จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่าง ๆ กําหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" ในวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการ ตํารวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในถนนดังต่อไปนี้๒.๑ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก ๒.๒ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม

๒.๓ ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกหัวลําโพง ถึงแยกหมอมี

๒.๔ ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า

๒.๕ ถนนมิตรภาพไทย - จีน


ข้อ ๓ ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราช ตัดถนนลําพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

ข้อ ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พลตํารวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน