ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 2 ราย

Publish 2019-12-17 16:03:44


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสังกัดสำนักงานศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายยุทธนา ศรีตระกูล พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครองทรงคุณวุฒิ) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
2. นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครองทรงคุณวุฒิ) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์