พระบรมราชโองการฯ พระราชทานยศทหาร ร้อยโท ให้เป็นกรณีพิเศษ

พระบรมราชโองการฯ พระราชทานยศทหาร ร้อยโท ให้เป็นกรณีพิเศษ

Publish 2020-03-03 15:35:13


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ประกาศพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษประกาศพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยโท เป็นกรณีพิเศษให้ ร้อยตรีกฤษณพล สารบรรณ ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้บังคับหมวดทหารรักษาวังมาตรฐานที่ ๑ กองร้อยทหารรักษาวังที่ ๒ กองพันที่ ๒ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เนื่องจากมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจในการถวายงานสนองพระเดชพระคุณ ทำความดีมาตลอด เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/009/T_0001.PDF

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน