ประกาศราชกิจจาฯ ปรับขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงาน กกต.

ประกาศราชกิจจาฯ ปรับขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงาน กกต.

Publish 2020-03-07 13:05:01


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560
 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕ 6 ๐ ประกอบข้อ 41 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558 และใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ให้พนักงานได้รับเงินเดือนตามระดับของประเภทตำหน่งตามที่กำหนดไว้ในบัญชี อัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบนี้ ”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ข้อ 4/2 และข้อ 4/3 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2558 “ข้อ 4/1 ให้ปรับเงินเดือนพนักงานที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามระดับของประเภท ตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ ในการปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ในขั้นใกล้เคียงที่สุดที่สูงกว่า

 ข้อ 4/2 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งใด ให้ได้รับ เงินเดือนในระดับถัดไปหนึ่งระดับของแต่ละประเภทตำแหน่งนั้นเท่านั้น

ข้อ 4/3 ในวาระเริ่มแรก (1) พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมในอัตราขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งและได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นเงินเดือนของพนักงานนั้น แล้วปรับเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามบัญชีท้าย ระเบียบนี้

(2) พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นชั่วคราวเป็น การเฉพาะรายตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วน าความในข้อ 4/2 มาใช้บังคับ ”

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;