ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค

Publish 2020-03-14 11:46:22


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2563 
 
ระบุ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.  2558  เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
(1) เจ้าพนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจำศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจำที่ว่าการอำเภอ 
(3) กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  
(1.1) นายกเมืองพัทยา  
(1.2) ปลัดเมืองพัทยา  
(1.3) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข  
(1.4) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  
(1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือข้าราชการที่ได้รบัมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้  
(2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(2.2) นายกเทศมนตรี  
(2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
(2.4) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล  
(2.5) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล  
(2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล  
(2.7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบล  
(2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน  
(2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563 อนุทิน  ชาญวรีกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์