ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 64 ราย

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 64 ราย

Publish 2020-03-15 23:59:18


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 64 ราย ดังนี้

 
1. พลตำรวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. พลตำรวจโท อิทธิพล พิริยภิญโญ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา)
6. พลตำรวจตรีเกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. พลตำรวจตรีคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. พลตำรวจตรีจารึก ลิ้มสุวรรณ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. พลตำรวจตรีจิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10. พลตำรวจตรีชอบ คิสาลัง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 11. พลตำรวจตรีโชติ ชัยชมภู รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12. พลตำรวจตรีธนังค์ บุรานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
13. พลตำรวจตรีธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
14. พลตำรวจตรีธีรพล จินดาหลวง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15. พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16. พลตำรวจตรีพงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17. พลตำรวจตรีรณกร ศุภสมุทร รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
18. พลตำรวจตรีสมสง่า ชรินทร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
19. พลตำรวจตรีสุกิจ สมณะ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20. พลตำรวจตรีสุพัฒน์ เชยชิดรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21. พลตำรวจตรีอนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
22. พลตำรวจตรีอภิชิต เทียนเพิ่มพูล รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23. พลตำรวจตรีอังกูร พูลเจริญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24. พลตำรวจตรีนรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา
25. พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการศึกษา
26. พลตำรวจตรีจักรพงษ์ วิวัฒน์ วานิช อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
27. พลตำรวจตรีวีรพล กุลบุตร อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
28. พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
29. พันตำรวจเอก คมสัน สุขมาก รองผู้บังคับการกองคดีปกครองและคดีแพ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 10
30. พันตำรวจเอก ชูชาติ โชคสถาพร รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค6

 

อ่านเพิ่มเติม รายชื่อข้าราชการตำรวจ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;