ราชกิจจาฯ ประกาศ  พรรคพลังแรงงานไทย สิ้นสภาพเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พรรคพลังแรงงานไทย สิ้นสภาพเป็นพรรคการเมือง

Publish 2020-05-30 10:15:41


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังแรงงานไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น พรรคพลังแรงงานไทยต้องดำเนินการตาม มาตรา33 วรรคหนึ่ง(1)และ(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
พรรคพลังแรงงานไทยไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรา33 วรรคหนึ่ง(2)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงเป็นเหตุให้พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา91 วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็น พรรคการเมืองตามมาตรา91 วรรคหนึ่ง(1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไอรินทร์ ศิระอำพรวัชร์
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;