ประกาศราชกิจจาฯ อนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน

ประกาศราชกิจจาฯ อนุมัติ "พ.ร.ก.กู้เงิน"

Publish 2020-06-06 02:18:51


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม ๔ ฉบับ มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ

๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓

 ๓. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม ๔ ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม ๔ ฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;