ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท

Publish 2020-07-03 10:12:54


เมื่อวันที่ 2 ก.ค 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน พ.ศ 2563 โดยมีใจความระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งวพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2563 และมาตรา 73(1) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ่ม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. 2550

ข้อ 2 เงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้กำหนดเป็นจำนวน 50,000 บาท

ลงนามโดย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ในท้ายกฎกระทรวงระบุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน