ราชกิจจาฯประกาศกำหนดช่องทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดยาว

ราชกิจจาฯประกาศกำหนดช่องทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดยาว

Publish 2020-07-04 21:02:13


ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดชดเชยวันสำคัญทางพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญ  ทางพุทธศาสนา วันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม๔ วัน) ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว จะมีประชาชนใช้รถในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔ (๓๘)แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๓๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดชดเชยวันสำคัญทางพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ กำหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๕๑+๕๐๐ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๑+๘๐๐ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๓ ช่องทางจราจร

๒.๒ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๗+๔๐๐ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๕๑+๕๐๐ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร๒.๓ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๗๐+๔๐๐ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่ ๙๔+๔๐๐ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๔ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๖๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๖๓ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๕ ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ด้านตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๒+๕๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๘+๘๓๙ ต าบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๖ ถนนสายพุแค - หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๗ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๙+๖๐๐ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๗ ถนนสายอ่างทอง - สิงห์บุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๕๔+๗๐๐ ต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ถึงกิโลเมตรที่ ๖๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๘ ถนนสายกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๒๑๖+๕๖๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๒๓ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จำนวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๙ ถนนสายอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๗๐ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ ๘๑ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่องทางเดินรถที่ชิดเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ จำนวนครึ่งช่องทางจราจรเมื่อรวมกับช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) เป็น ๒ ช่องทางจราจร

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน