"ทนายอ๊อด"อาสาช่วยเหลือ ใครไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนยกเลิกประกันโควิด

ทนายอ๊อด อาสาช่วยเหลือ ผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการยกเลิกประกันโควิดสินมั่นคง พร้อมยินดีช่วยเหลือโดยไม่คิดว่าวิชาชีพ

  ทนายอ๊อด พิสิษฐ์ ชุติพรพงษ์ชัย  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Pisit Chu พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ใครที่ถูกบริษัทประกันยกเลิกกรมธรรม์โควิดโดยไม่เป็นธรรม รบกวนแจ้งข้อมูลและรวบรวมรายชื่อพร้อมรายละเอียดประกันโควิด เเละกรมธรรม์นะครับ


โค้ดส่วนลดลาซาด้า

ทนายอ๊อด
กรณีนี้ผมถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมากและไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่ทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้  …ผมและเพื่อนๆทนายความในกลุ่มหมอความ เห็นว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือสังคม..โดยตกลงกันว่าจะช่วยกันดำเนินคดีให้ผู้บริโภคทุกคนโดยไม่คิดค่าวิชาชีพครับ  คดีนี้ไม่มีสี ไม่มีกลุ่มนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นติ่งลุงตู่ เสื้อเหลือง เสื้อแดง สลิ่ม หรือสามกีบ ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม กลุ่มนี้ยินดีช่วยเหลือครับ ปล.น้องๆทนายความท่านใดประสงค์เข้ามาเป็นทนายเพื่อร่วมกันทำคดี(โดยไม่มีค่าทนาย)ติดต่อ inbox ผมได้เลยครับ

สินมั่นคง

 โดยทาง สินมั่นคงประกันภัย ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เเบบประกันโควิดเจอจ่ายจบ หรือ COVID 2 IN 1 อย่างกะทันหันไปเมื่อวันที่ 16ก.ค.64ที่ผ่านมา พร้อมออกหนังสือชี้เเจงว่า  ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 

สินมั่นคง ประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย


 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน   

สินมั่นคงประกันภัย

การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว   สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

คปภ.

 ล่าสุด นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ  คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และประเทศไทย รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัย

คปภ.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้ "กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19" หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คปภ.

"บริษัท " หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณ
Pisit Chu

ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม