ลูกค้าโล่งอก "สินมั่นคงประกันภัย"พร้อมคุ้มครองต่อ ประกันโควิด"เจอ จ่าย จบ"

คปภ.สั่งเบรคเป็นผล ล่าสุด สินมั่นคงประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันโควิดเจอ จ่าย จบ กับลูกค้าตามเดิม

 17ก.ค.64 เว็บไซต์ www.smk.co.th ของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า ขอแจ้งยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ที่ลูกค้าได้รับ โดยบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม โดย บริษัทฯ ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

ลาซาด้าดีลดี

 

สินมั่นคง

   ก่อนหน้านี้ สินมั่นคงประกันภัย  ได้ประกาศยกเลิกประกันโควิดอย่างกะทันหัน โดยออกหนังสือประกาศบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด แบบ " เจอ จ่าย จบ " หรือ COVID 2 in 1 กลางคัน เสมือนเป็นการทิ้งลูกค้าไว้กลางทาง  ทำให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกคำสั่งให้นายทะเบียนยับยั้ง ห้ามให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งบอกเลิกประกันภัยโควิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมขู่เอาผิดบริษัทที่ฝ่าฝืน ซึ่งตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 300,000 บาท

คปภ.

   สินมั่นคงประกันภัย ยกเหตุผลอ้างว่า ทางบริษัทต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ แบบเจอ จ่าย จบ และ 2 In 1 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้

สินมั่นคง

 ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  

สินมั่นคง คุ้มครองต่อ

 การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว   สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

 

ลาซาด้า ดีลดี