การรถไฟฯ เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน หลังปรับมาตรการผ่อนคลาย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน หลังปรับมาตรการผ่อนคลาย

การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ให้เหมาะสมกับมาตรการของ ศบค. เริ่ม 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการผ่อนคลายในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 

การรถไฟฯ เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน

ลาซาด้าลดหนัก

ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นเพิ่ม จำนวน 2 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

การรถไฟฯ เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน

ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 2 ขบวน    
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454  ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 4 ขบวน 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448  สุราษฎร์ธานี – ยะลา - สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็นสุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี 

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452  นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็นนครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช 

การรถไฟฯ เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ เปิดวิ่งสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน

  ลาซาด้าลดหนัก