ประกาศราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการประจำปี 2564

ประกาศราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการประจำปี 2564

Publish 2021-09-14 22:43:32


วันที่ 14 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้"นายทหารรับราชการ "ประจำปี 2564 จำนวน 771 อัตรา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้มีรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ 

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า-พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
-พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
-พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
-พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
-พลอากาศเอก สฤษฏ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
-พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ทีมงานนายกฯ) รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

กองบัญชาการกองทัพไทย 
-พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
-พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
-พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
-พลเอก ณตฐพล บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการทหาร
-พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2  เป็น รองเสนาธิการทหาร
-พลตรี วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

 

โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการราชกิจจานุเบกษา

 

กองทัพบก
-พลเอก อภินันท์ คำเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
-พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
-พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
-พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
-พลโท ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
-พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
-พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2
-พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-พลตรี ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
-พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
-พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
-พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

กองทัพเรือ 
-พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ 
-พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
-พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
-พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
-พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ
-พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
-พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
-พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
-พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
-พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
-พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/218/T_0001.PDF

 โค้ดส่วนลดลาซาด้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน