สนามบินดอนเมือง

 

เรื่องราวของ สนามบินดอนเมือง

 

สนามบินดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นสนามบินให้บริการเที่ยวบินในประเทศและนอกประเทศ ถูกสร้างขึ้นและแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2457 หลังจากสนามบินสระปทุม สนามบินแห่งแรกของประเทศไทยปิดตัวลง สนามบินดอนเมืองดำเนินการสร้างโดย กรมเกียกกายทหารบก และ กรมจเรการช่างทหารบก ซึ่งได้พื้นที่เหมาะสม มีลักษณะเป็นดอน บริเวณอำเภอบางเขน  ชาวบ้านในพื้นที่เรียกบริเวณนี้ว่า "ดอนอีเหยี่ยว" แต่หลังจากที่สร้างสนามบินแล้วเสร็จ จึงชื่อมาเป็น "สนามบินดอนเมือง" ปัจจุบันคือบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

 

 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2483 ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เป็นสากล นำโดย กองทัพอากาศ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น "ท่าอากาศยานดอนเมือง" ต่อมา พ.ศ. 2498 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ท่าอากาศยานกรุงเทพ" จากนั้น ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดตั้ง พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 จึงทำให้ สนามบินดอนเมือง ต้องมาอยู่ใต้สังกัดของ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท.

 

 

กระทั่งปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้สนามบินดอนเมือง ต้องปิดให้บริการ และถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ฝึกบินและซ่อมแซมเครื่องบิน กระทั่ง ในปี พ.ศ. 2550 สนามบินดอนเมือง ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง โดยให้บินเฉพาะในประเทศ เนื่องจากเกิดปัญหาผู้โดยสารแออัดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ  จนในปี พ.ศ. 2555 สนามบินดอนเมือง ก็กลับมาให้บริการเที่ยวบินนานาชาติอีกครั้ง