วันครูเรื่องราวของวันครูแห่งชาติ จัดขึ้นในประเทศไทย

 

วันครูแห่งชาติ ของประเทศไทยนั้น จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่พร่ำสอนศิษย์จนประสบความสำเร็จในชีวิต โดยคณะรัฐมนตรี ลงมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 กำหนดวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูแห่งชาติ นอกจากนี้ วันที่ 16 มกราคม ยังเป็นวันตรงกับการออกประกาศ พระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2488

 

ปัจจุบัน กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกนั้น ได้มีการจัดอย่างเรียบง่าย โดยยึด 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 

1. กิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา


2. พิธีรำลึกถึงพระคุณครู อันประกอบด้วย การกล่าวปฏิญาณตน และการกล่าวระลึกพรคุณของครูอาจารย์


3. กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีในวิชาชีพครู โดยส่วนมาก เน้นการแข่งขันกีฬา และจัดจัดงานรื่นเริงในช่วงค่ำ