พระพุทธเจ้าจำแนกการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา ๔ แบบ… คู่มีศีล - ไม่มีศีล

พระพุทธเจ้าจำแนกการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา ๔ แบบ… คู่มีศีล - ไม่มีศีล

Publish 2019-06-12 14:50:53


ความปรารถนาของมนุษย์โดยส่วนมากนั้น ย่อมอยากมีคู่ชีวิตที่ดี มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ซึ่งความเสมอกันทั้ง ๔ ประการนี้ ก็เป็นเหตุทำให้ชีวิตคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้เป็นดั่งใจเสมอไป เนื่องจากบุญบาปที่สร้างมาต่างกัน จึงทำให้ประสบพบเจอเนื้อคู่ที่ต่างกัน เช่น หลายคนที่เป็นคนดีก็ได้พบเจอคนที่ดีมีศีลเสมอกัน แต่ในทางตรงกันข้าม หลายคนที่เป็นคนดี เป็นคนมีศีล แต่กลับได้ชีวิตร่วมกับคนที่ไม่ดี คนไม่มีศีล เป็นต้น ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยอันเกิดจากผลแห่งกรรมในอดีตก็ดี หรือผลแห่งกรรมในปัจจุบันก็ดี จึงทำให้หญิงชายต่างพบเจอคนรัก ได้อยู่ร่วมกับคู่ครองในลักษณะที่แตกต่างกันไป

ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สังวาสสูตรที่ ๑  (อ่านฉบับเต็มได้ที่ >>> http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=1551&Z=1682 )

ใจความได้กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันของสามีและภรรยา ๔ รูปแบบได้แก่ คือ  ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี ,  ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ,ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี , ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา   อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการอยู่ร่วมกันของคู่ที่มีศีลต่างกันและคู่ที่มีศีลเสมอกัน  ขอยกข้อความตอนหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในสังวาสสูตร มีดังต่อไปนี้

“ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การอยู่ร่วม ๔ ประการนี้แล ฯ  ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีล เป็นคนตระหนี่ มักด่าว่า สมณพราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน สามีเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยา นั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผี สามีเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดา ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น เจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมี ความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว เป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก ฯ”

 

โดยสรุปใจความสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ

ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี คือ สามีเป็นผู้ประพฤติผิดศีล ส่วนภรรยาก็ประพฤติตนเช่นเดียวกัน

ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา  คือ สามีเป็นผู้ประพฤติผิดศีล ส่วนภรรยาเป็นผู้รักษาศีล

ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี คือ สามีเป็นผู้รักษาศีล ส่วนภรรยาประพฤติผิดศีล 

ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา คือ สามีและภรรยาเป็นผู้รักษาศีล มีศีลเสมอกัน 

ทั้งนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกว่า สามีภรรยาที่มีศีลเสมอกัน ย่อมมีแต่ความผาสุกและเจริญรุ่งเรือง

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

สังวาสสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=1551&Z=1682

เครดิตภาพ : Napapawn

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์