"ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ" คือคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ!!!

Publish 2017-03-20 23:53:28"ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ" คือคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ!!!

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ๆ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง) ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร โดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

ติดตามข่าวเพิ่มที่ : “ก็ไอ้นี่มันไม่ให้กูพูด” ทำไมหลวงพ่อคูณพูดกับพระเทพเช่นนี้!!!หลวงพ่อคง พุทธสโร  เน้นเรื่องการมี "สติ" ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิดอารมณ์ "หลง" ท่านให้พิจารณาว่า...

"อนิจจัง ไม่เที่ยง  ทุกขัง เป็นความทุกข์     อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา”

และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา 5 ประการ คือ

พิจารณาว่า ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเกิดนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเจ็บนี้ได้

พิจารณาว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความตายนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดา เรามีกรรมเป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี เรากระทำความชั่ว จักได้ชั่ว"

ส่วนพระกัมฏฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติ โดยดึงเอาวิธีกำหนด “ความตาย” เป็นอารมณ์ เรียกว่า “มรณัสสติ” เพื่อให้ เกิดความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิด สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

ติดตามข่าวเพิ่มที่ : “ค่ำแล้ว” เสียงพระเสาวนีย์ของพระบรมราชินีนาถที่ตรัสเบาๆ แต่เพราะยังความห่วงใยต่อประชาชน พระองค์จึงต้องล่าช้ากว่ากำหนดการถึง ๒ ชั่วโมงคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ

เวลาหายใจเข้า ให้บริกรรมว่า ตาย

เวลาหายใจออก ให้บริกรรมว่า แน่

เป็น ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

ติดตามข่าวเพิ่มที่ : "พวกเอ็งจำไว้วัดไม่ยอมให้คนเข้า ไม่ให้เข้าหาเจ้าวัด ต้องมีอะไรไม่ดีไม่งามแอบปิดบังเอาไว้" หลวงพ่อคูณบอกกล่าวถึงวัดธรรมกายก่อนท่านมรณภาพ!

ขอบคุณข้อมูล : หลวงพ่อคูณ (http://th.wikipedia.org)

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์


เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

Suggess News

Recommend News