ไขข้อข้องใจ!! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน มาร่วมหาคำตอบกัน

Publish 2017-07-17 15:52:05หลายคนเคยสงสัยไหมว่าก่อนที่บริษัทจะรับเราเข้าทำงาน ทำไมถึงต้องให้เราไปตวรวจสุขภาพก่อน แม้ว่าการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่เหมือนกัน วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันการตรวจสุขภาพก่อนทำงานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของลูกจ้างก่อนเข้ามาสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่มีในบริษัทฯ ส่วนการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายจ้างเป็นผู้กําหนด เพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยทั่วไป ว่าลูกจ้างมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานให้กับนายจ้างหรือไม่ ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง หรือแม้นายจ้างกําหนดให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพตาม ความเสี่ยงก่อนเข้าทํางาน ก็มิใช่เป็นการตรวจให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน ตาม ที่กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ กําหนด ซึ่งกฎหมายมุ่งกําหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในอันที่จะจัดให้ลูกจ้างได้ตรวจ สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งหากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประการใด พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ มาตรา ๗ กําหนดให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย กรณีดังกล่าวจึงไม่สามารถนําผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่เกิดขึ้น ก่อนการรับลูกจ้างเข้าทํางานมาทดแทนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงได้ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ แต่หากกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจําเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลา อื่น ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามระยะเวลานั้น การตรวจสุขภาพนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามมาตรากฏหมายแรงงานแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิได้ เพราะการตรวจนี้ก็เป็นสิทธิส่วน(นิติ)บุคคลขององค์กร ที่จะใช้ในการป้องกันบริษัทของตัวเอง หากเราเรียกร้อง บริษัทก็สามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานของท่านได้โดยไม่ผิดกฏหมายใดใด แม้ในอดีตจะเคยมีข่าวเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการตรวจเชื้อ HIV แต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส


Suggess News