ด่วน!!! กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ส.ค. - 18 ส.ค. 2560 รวม 89 อัตรา ตำแหน่งใดบ้างรีบเช็คเลย

Publish 2017-08-03 10:04:07ถือเป็นข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหางานในหน่วยงานราชการ  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 89 อัตรา ได้แก่

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 55 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
3. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

 

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุูฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
3. ประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนดโดยจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2560 สามารถสมัครได้ในระหว่างวันที่ 4-18 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย