ด่วน “ร.พ.รามาธิบดี” ประกาศภาวะวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้น

ด่วน “ร.พ.รามาธิบดี” ประกาศภาวะวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร.พ.รามาธิบดี ประกาศภาวะช่วงวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้นเลื่อนเคสผ่าตัดทั้งหมดไปก่อน จ่ายยาผู้ป่วยเพียง 3 เดือน  เลื่อนนัดผู้ป่วยไม่จำเป็นออกไปก่อนในช่วงนี้

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรของคณะฯ ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอปรับมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพิ่มเติมจากมาตรการฯ ฉบับที่ 18 และขอแจ้ง
แนวทางปฏิบัติทั้งะบบผู้ป่วยสามัญและระบบผู้ปวยพิเศษ ดังนี้

ก. การบริการผู้ป่วยนอก
1. ขอให้ปรับลดการให้บริการผู้ป้วยนอก
– เลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนออกไปเป็นระยะเวลา 1-3 เตือน ตามความรุนแรงของความเจ็บปวย
โดยใช้ Telemedicine/ทางโทรศัพท์ และการส่งยาทางไปรษณีย์
2. นัดผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาลเฉพาะในรายที่จำเป็น

ด่วน “ร.พ.รามาธิบดี” ประกาศภาวะวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้น

ข. การบริการผ่าตัด/หัตถการ/ตรวจทางรังสีวิทยา
1. กรณี Elective Case
1.1 ผู้ป่วยได้รับการวินิฉัยว่ติดเชื้ไวรัสโคโรน 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้เลื่อนนัดตามความเหมาะสม
1.2 ผู้ปวยที่ต้องใช้การระงับความรู้สึกวิธี local anesthesia
– ควรเลื่อนผู้ป่วยที่ไร่งด่วนออกไป 1-3 เดือน และรอดูสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเมื่อมีภาวะเร่งด่วนของโรค
– กรณีโรคเร่งด่วน ให้บุคลากรฯและผู้ป้วยต้องสวม surgica mask ตลอดเวลาระหว่าง
การผ่าตัด/หัตถการ/ตรวจรักษาทางรังสี่วิทยา
1.3 กรณีที่ให้การระงับความรู้สึกโดยวิรี general anesthesia หรือเป็น potential GA. หรือ
หัตถการประเภท aerosol-generating procedure
-ให้เลื่อนนัดที่ไม่เร่งด่วนออกไป 1-3 เดือน และรอดูสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือเมื่อมีภาวะเร่งด่วนของโรค

ด่วน “ร.พ.รามาธิบดี” ประกาศภาวะวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้น

Cr.SpringNews

 

ด่วน “ร.พ.รามาธิบดี” ประกาศภาวะวิกฤตโควิด 19 รับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้น

>>Lazada ดีลสุดพิเศษ มอบของขวัญเพื่อนักช้อป สนใจคลิก<<