ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่  14 มิถุนายน 2561  เวลา  10.30 น.  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม  ศูนย์ราชการจังหวัด  นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการเวทีรับฟังประเด็นสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย  ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนเยาวชน ในจังหวัดหนองคาย  ทั้ง 9 อำเภอ  กว่า  150  คน เข้าร่วมโครงการ

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

นายวัชรพงษ์  ราชบุรี  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ  วิเคราะห์สถานการณ์เด็กและเยาวชน   ทบทวนกลไก  กระบวนการทำงาน  รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด   โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว,  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,   ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง,   เด็กและเยาวชนติดเกมและติดสื่อออนไลน์,  ปัญหาการรวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์,  ปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายและปัญหาเด็กไร้สัญชาติ,  ผลกระทบจากปัญหาเอดส์,  ถูกบังคับใช้แรงงาน,  ค้าประเวณี,  ติดยาเสพติด,  ปัญหาความยากจนและพิการ  ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมในภาพรวม

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จึงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชน  เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของเยาวชน  โดยชี้ให้เห็นว่าเยาวชน เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นหุ้นส่วนของสังคม  มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิด  วางแผน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้เช่นเดียวกัน.

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน...บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย