ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์  วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์ วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

วันที่ 5 เมษายน  2562 นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และโฆษก ทส.เป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมแถลงในประเด็นสถานการณ์คุณภาพน้ำและการเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ทส. 


นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า คพ. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ จำนวน 59 แม่น้ำ และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง (กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร และทะเลสาบสงขลา) 4 ครั้งต่อปี คุณภาพน้ำในช่วงต้นปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 4 (3 แหล่งน้ำ) เกณฑ์ดีร้อยละ 45 (29 แหล่งน้ำ) เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 37 (24 แหล่งน้ำ) และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 14 (9 แหล่งน้ำ) เห็นได้ว่าคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำส่วน ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ โดยแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ ปลายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แหล่งที่ตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ 

 

 

ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์  วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

 

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ก่อนเทศกาลสงกรานต์เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคูเมืองโดยการใช้พืชน้ำตามจุดต่างๆ เติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุกังหัน และเครื่องเติมอากาศ (Jet Aerator) ขุดลอกของเสียออกจากคูเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา มีการถ่ายเทน้ำและเพิ่มการหมุนเวียนน้ำโดยการเติมน้ำเข้าคูเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562

 

ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์  วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์พอใช้ นอกจากนี้ ในหลายพื้นที่ก็ได้เตรียมความพร้อมและน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเล่นสงกรานต์ไว้ด้วยแล้ว เช่น จังหวัดขอนแก่นเตรียมการผันน้ำมาจากแม่น้ำพองบริเวณฝายหนองหวาย จังหวัดนครราชสีมา เตรียมน้ำบริเวณรอบคูเมืองนครราชสีมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมพื้นที่เล่นน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทอง ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วอยู่ในเกณฑ์พอใช้

 

ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์  วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

 

ด้านนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวง กล่าวเสริมว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นชายหาดท่องเที่ยวจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 จำนวน 80 หาด แบ่งเป็นชายฝั่งตะวันออก 15 หาด อ่าวไทยตอนใน 8 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 21 หาด และชายฝั่งอันดามัน 36 หาด คุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น หาดจอมเทียน หาดพัทยาเหนือ หาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)  อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทรายรีตอนกลาง จังหวัดชุมพร หาดสุรินทร์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต สามารถทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ

 

ทส.เผยแหล่งน้ำสะอาดเล่นสงกรานต์  วอนเล่นน้ำอย่างประหยัดใช้หน้าแล้งปีนี้

 

อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการเล่นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้าสู่ร่างกาย และเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ นอกจากนี้ การทำกิจกรรมบริเวณ ชายหาดควรระมัดระวังสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น แมงกะพรุน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยการสัมผัส รวมทั้งควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลม เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำด้วย ทั้งนี้ โฆษกประจำ ทส. ได้กล่าวต่อไปว่า สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ๆ ของไทย เช่น พัทยา ป่าตอง ชะอำ หัวหิน หรือบางแสน ซึ่งโดยปกติจะมีประชาชนมาเล่นน้ำสงกรานตร์กันเป็นจำนวนมากนับหมื่น ๆ คน ในทุกแห่งนั้น ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวและชายหาดอื่น ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งสิ้น 24 ชายหาด ใน 15 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ระบายของเสียต่าง ๆ ตลอดจนห้ามสูบบุหรี่ เว้นแต่จะเป็นสถานที่ที่ทางราชการได้จัดเตรียมไว้ให้

 

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชายหาดปราศจากขยะที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและระบบนิเวศชายหาดโดยรวม หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และที่สำคัญ อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้ตระหนักถึงภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น จึงอยากจะขอให้เล่นน้ำกันอย่างประหยัดและเหมาะสม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ต่อไป โฆษกประจำ ทส. กล่าวในที่สุด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ดื่มไม่ขับ..ขับไม่ดื่ม" สตช. ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย" ร่วมรับผิดชอบสังคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย (มีคลิป)

ทส. ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแล้ง

ทส. ลุยเร่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล เข้มชายหาด 24 แห่ง ใน 15 จังหวัด ปลอดถุงพลาสติก

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด