ประกาศราชกิจจาฯ วิสาหกิจชุมชน รายได้ปีละไม่เกิน1.8ล้านได้ "ยกเว้นภาษี"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 97 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ให้ยกเลิกความในกฎกระทรวงเดิม และให้ใช้ข้อความตามกฎกระทรวงใหม่สำหรับการยกเว้นรัษฎากรของวิสาหกิจชุมชน เป็นดังนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 97 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ให้ยกเลิกความในกฎกระทรวงเดิม และให้ใช้ข้อความตามกฎกระทรวงใหม่สำหรับการยกเว้นรัษฎากรของวิสาหกิจชุมชน เป็นดังนี้

เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท สำหรับปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดให้เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แต่โดยที่มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดให้การยกเว้นเงินได้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับขยายไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

ประกาศราชกิจจาฯ วิสาหกิจชุมชน รายได้ปีละไม่เกิน1.8ล้านได้ "ยกเว้นภาษี"

ประกาศราชกิจจาฯ วิสาหกิจชุมชน รายได้ปีละไม่เกิน1.8ล้านได้ "ยกเว้นภาษี"