วิธีเช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2567 ล่าสุดเงินเข้าแล้ว

เข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2567 สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้โดยวิธีดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2567 เข้าแล้ว สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)

- แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

- แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต

- เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

- ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

วิธีเช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2567 ล่าสุดเงินเข้าแล้ว

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน

**เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง