โอนเงิน 3 กลุ่มเปราะบางเร็วขึ้น เช็กเงินช่วยเหลือเดือน ก.พ.2567 

9 กุมภาพันธ์ 2567 มีเงินเข้า รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบางงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เปิดปฏิทินการจ่ายเงิน ดังนี้

จากกรณีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยรัฐบาลจะโอนเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน หากตรงกับวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์ จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

ซึ่งในงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ จะได้รับโอนเงินใน วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีปฏิทินการจ่ายเงินและรายละเอียดการจ่ายเงิน ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ในปี 2567 กำหนดไว้ดังนี้

*   งวดกุมภาพันธ์ 2567 โอนวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
*   งวดมีนาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
*   งวดเมษายน 2567 โอนวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
*   งวดพฤษภาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
*   งวดมิถุนายน 2567 โอนวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
*   งวดกรกฎาคม 2567 โอนวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
*   งวดสิงหาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
*   งวดกันยายน 2567 โอนวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ

รัฐบาลช่วยเหลือ ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท
โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

*   เข้าเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566
*   กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
*   กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
*   ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

*   อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
*   อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
*   อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
*   อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 66 จากเดิมที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุดกำหนดให้ ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป

เช่น ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ต.ค. 66 ในเดือน พ.ย. 66 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที
นอกจากนี้ กรณีของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส กำหนดจ่ายงวดแรกในเดือน มีนาคม 2567 นี้

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

*   ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
*   ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313