ดีเดย์ 1 พ.ค. 67 ยกเลิกขาย น้ำมันดีเซล บี 10

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติ ยกเลิกขาย ดีเซล บี 10 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

30 เมษายน 2567  นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับลดชนิดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้ดำเนินการออกประกาศปรับลดชนิดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยยกเลิกน้ำมันดีเซล บี10 หรือดีเซลหมุนเร็วบี 10 (น้ำมันบี 10

และกำหนดให้น้ำมันดีเซลมี 2 ชนิด คือ 

1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (น้ำมันบี 7) : น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 7 โดยปริมาตร (สีน้ำมัน : สีเหลือง) เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ เนื่องจากสามารถใช้งานกับรถยนต์ในปัจจุบันได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 

 


2. น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 (น้ำมันบี 20) : น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 20 โดยปริมาตร (สีน้ำมัน : สีแดง) เป็นน้ำมันทางเลือก

 

  • มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ดีเดย์ 1 พ.ค. 67 ยกเลิกขาย น้ำมันดีเซล บี 10

ทั้งนี้ เมื่อประกาศมาตรฐานคุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็วฉบับใหม่มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ค้าน้ำมันบางส่วนจะยังคงมีน้ำมันบี 10 ซึ่งมีสีม่วง คงเหลืออยู่ ณ คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน และจะเปลี่ยนแปลงไปจัดเก็บน้ำมันบี 7 ซึ่งเป็นเกรดพื้นฐานแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันน้ำมันบี 10 และน้ำมันบี 7 มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่เท่ากัน ดังนั้น การที่น้ำมันบี 7 ถูกผสมโดยน้ำมันบี 10

 

จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำมัน ยกเว้นสีที่จะผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนดที่ให้ต้องเป็นสีเหลือง ดังนั้น กรมธุรกิจพลังงาน จึงได้ผ่อนผันเรื่องสีของน้ำมันเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567