แต่งตั้ง "นนกุล" นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เซ็นแต่งตั้ง นนกุล เป็นคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2567

 9 ม.ค.67 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม

แต่งตั้ง \"นนกุล\" นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม

แต่งตั้ง \"นนกุล\" นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ


 

ความในข้อ 2 (6) ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


"นนกุล" หรือ นายชานน สันตินธรกุล เป็น อนุกรรมการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

 

แต่งตั้ง \"นนกุล\" นั่งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ