รวมบทสวดมนต์ วันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา 2567

วันนี้วันพระ ตอนเย็นอย่าลืมสวดมนต์วันพระใหญ่ เพิ่มสิริมงคล เรารวมบทสวดมนต์ วันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา 2567 มาให้แล้ว

วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พ.ค. ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 6 ชาวพุทธ จึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" รวมบทสวดมนต์ วันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา 2567 มาให้แล้วค่ะ

 

รวมบทสวดมนต์ วันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา 2567

บทบูชาพระรัตนตรัย

  • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
  • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
  • สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ )

 

บทสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ

 

  • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วัชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

 

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

 

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

  • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)
     

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

 

(นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้านับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)

 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

  • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  • ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ อาหุเนยโย,
  • ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไดร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)

 

บทสวดบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

(หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)

วิสาขะ ปุณณะมายัง โยชาโต อันติมะชาติยา

ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง อะโถปิ ปะรินิพพุโต

โลเก อะนุตตะโร สัตถา ทะยาณาณัณณะวาสะโย

นายะโก โมกขะมัคคัสมิ ติวิธัตถูปะเทสะโก

มะหาการุณิกัง พุทธัง มะยันตัง สะระณัง คะตา

อามิเสหิ จะ ปูเชนตา ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา

อิมันทานิ สุนักขัตตัง อะภิมังคะละสัมมะตัง

วิสาโขฬุกะยุตเตนะ ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง

สัมปัตตา อะนุกาเลนะ พุทธานุสสะระณาระหัง

ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ กาละภูตัง สะยัมภุโน

ตัง สัมมานุสสะระมานา สุจิรัง นิพพุตา มะปิ

ปะสันนาการัง กะโรนตา สักกาเร อะภิสัชชิยะ

ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร มาลาวิกะติอาทะโย

ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง

สะมาหะริตวา เอกัตถะ ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง

นะรานัญจาปิ สัพเพสัง สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง

ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ สัมพุทธะคุณะทีปะนัง

พุทธัสสุโพธิตาทีนัง ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ