“นายกฯไม่ยอมให้มีทุจริต คนร้องเรียนเยอะจะทำเฉยไม่ได้”แจงชัดๆงัดม.44เด้ง“ผู้ว่ารฟท.บอร์ด”ปมโกงประมูลงาน-จัดซื้อไม่โปร่งใส ลุยสอบเชือดดาบสอง??

ติดตามรายละเอียด http://deeps.tnews.co.th

       พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการประมูลงานและจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฯ จึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวได้

       “ การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งย้ายผู้ว่าการและระงับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามา ณ ขณะนี้ถือว่าทุกคน ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ถ้าพบการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รัฐบาลและ คสช. ต้องการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะต้องมี ธรรมาภิบาล โดยมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง  รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งไปพลางก่อน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น”

“นายกฯไม่ยอมให้มีทุจริต คนร้องเรียนเยอะจะทำเฉยไม่ได้”แจงชัดๆงัดม.44เด้ง“ผู้ว่ารฟท.บอร์ด”ปมโกงประมูลงาน-จัดซื้อไม่โปร่งใส ลุยสอบเชือดดาบสอง??

       อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ดังนี้

 

ข้อ 1 ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

ข้อ 2 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ 1.นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ 2.น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ 3.นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ 4.นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ 5.พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ 6.น.อ.ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ 7.นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ 8.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ และ 9.นายอํานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

“นายกฯไม่ยอมให้มีทุจริต คนร้องเรียนเยอะจะทำเฉยไม่ได้”แจงชัดๆงัดม.44เด้ง“ผู้ว่ารฟท.บอร์ด”ปมโกงประมูลงาน-จัดซื้อไม่โปร่งใส ลุยสอบเชือดดาบสอง??

ข้อ 3 ให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ พ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ข้อ 4 ให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกตําแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ข้อ 5 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งนี้ได้

 

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำหรับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

“นายกฯไม่ยอมให้มีทุจริต คนร้องเรียนเยอะจะทำเฉยไม่ได้”แจงชัดๆงัดม.44เด้ง“ผู้ว่ารฟท.บอร์ด”ปมโกงประมูลงาน-จัดซื้อไม่โปร่งใส ลุยสอบเชือดดาบสอง??

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: ไล่ออกไปซะที !!! คสช.ใช้อำนาจม. 44 ปลดผู้บริหารการรถไฟฯยกชุด !! หลังขาดทุนสะสม 7.5 พันล้าน

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์