เบ้าหลอมความคิด ปฏิกษัตริย์นิยม อาจารย์-นักวิชาการสาย ช่อ มีในมหาลัยฯไหนบ้าง?

เบ้าหลอมความคิด "ปฏิกษัตริย์นิยม" อาจารย์-นักวิชาการสาย ช่อ" มีในมหาลัยฯไหนบ้าง?

Publish 2019-06-12 17:18:57


"ช่อ" พรรณนิการ์ไม่ได้มีความคิด​ "ไม่ล้ม​ แต่ไม่รักเจ้า" เอง​ แต่ส่วนหนึ่งความคิดนี้ได้รับมาจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

 

พรรคอนาคตใหม่รับ​ "ช่อ" เข้าเป็นสมาชิก..อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปในทิศทาง​ "ปฏิกษัตริย์นิยม"  เดือนเม.ย.62​ มี​ 69 นักวิชาการออกแถลงการณ์ปกป้องพรรคอนาคตใหม่​ ตอนที่​ ธนาธร-ปิยบุตร​ ถูกโจมตีว่ามีความคิดล้มล้างสถาบัน

  

ไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตาม​ การออกมาปกป้องพรรคอนาคตใหม่ของนักวิชาการกลุ่มนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการรับรู้และยอมรับความคิดแบบปฏิกษัตริย์นิยมของคนในพรรคไปด้วย ซึ่งที่น่าสนใจคือ​ นักวิชาการทั้ง​ 69​ คน​ มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจากทุกภาค​ (และมีต่างประเทศส่วนหนึ่ง)​

 

ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่า​ พรรคอนาคตใหม่สามารถเข้าไปยึดฐานมวลชนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ​ และ​ความคิดแบบ​ ปฏิกษัตริย์นิยม​ มีการจัดวางและซึมซับกันอย่างเป็นระบบ​ ผ่านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ​มาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว

 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่ออาจารย์สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่​ มี

 

1.​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ 3​ คน

กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประภาส ปิ่นตกแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.​ มหาวิทยาลัยสารคาม​ 4​ คน

กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ 5​ คน

กังวาฬ ฟองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ขจิตา ศรีพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชัยณรงค์ เครือนวน ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ธนิต โตอดิเทพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนันท์ชญา มหาขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

4.​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ 20​ คน

กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชยันต์ วรรธนภูติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดรุณี ไพศาลพาณิชกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พลอยศรี โปราณานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มาลี สิทธิเกรียงไกร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สิรีธร ถาวรวงศา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อรรถจักร สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอัจฉรียา สายศิลป์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

5.​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ 10​ คน

เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นภาพร อติวานิชยพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อรศรี งามวิทยาพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

6.​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ 3​ คน

ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ตะวัน วรรณรัตน์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

7.​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ 3​ คน

ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอุเชนทร์ เชียงเสน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

8.​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​ 2​ คน

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มานะ นาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

9.​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ 2​ คน

ปวงชน อุนจะนำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ โอฬาร อ่องฬะ นิสิตปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

10.​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ 2​ คน

เรวัตร หินอ่อน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

11.​ อื่นๆ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​ 1​ คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ 1​ คน, มหาวิทยาลัยพะเยา​ 1​ คน, มหาวิทยาลัยทักษิณ​ 1​ คน, มหาวิทยาลัยต่างประเทศ​ 2​ คน ,นักวิชาการอิสระ​ 8​ คน และ นิสิตปริญญาเอก​ 1​ คนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน