สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

หลังจากที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เลื่อนระดับข้าราชการ และปรับโอนตำแหน่งของข้าราชการในหลายๆ ภาคส่วน เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางดด้าน เพจเฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้รายงานว่า "แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่น ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต ชี้ ทัพภาค 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ ทรงจัดตั้งขึ้น ทรงไว้วางพระราชหฤทัย มีหน้าที่ปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

หลังจากที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เลื่อนระดับข้าราชการ และปรับโอนตำแหน่งของข้าราชการในหลายๆ ภาคส่วน เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางดด้าน เพจเฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้รายงานว่า "แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่น ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต ชี้ ทัพภาค 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ ทรงจัดตั้งขึ้น ทรงไว้วางพระราชหฤทัย มีหน้าที่ปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

พลเอกธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ซึ่งขยับขึ้นเป็นพลเอก ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค1 ให้ พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 คนใหม่


แม่ทัพต่อ พลโทเจริญชัย กล่าวว่า ตามที่ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค1รับราชการ สนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติยศ อย่างสูงสุดแก่ผม และวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง

ผมขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ กองทัพภาคที่ เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ ได้ทรงจัดตั้งขึ้นและได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ ในการปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชน มาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาทุกท่าน ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมที่จะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

ทั้งนี้ พลเอกธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในขณะดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1 ท่านได้ทุ่มเทและตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงาน ทั้งการถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1ให้มีประสิทธิภาพบูรณาการภารกิจ การรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค 1 ให้เป็นรูปธรรมและเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการแก้ไขปัญหาคลองเปรมประชากร และคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด้านบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล/ อีกทั้งท่านยังดูแลสวัสดิการให้กับกำลังพลทุกระดับชั้น และให้การช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง จนเป็นที่ประจักษ์แก่กำลังพลทุกนาย รวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 

และที่สำคัญท่านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจากความมุ่งมั่น และความจริงจัง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ส่งผลให้กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง ที่กองทัพบกมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องสืบสานงานตามแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ท่านได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด โดยมีกำลังพลของทุกหน่วย ในกองทัพภาคที่ 1 ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ ในโอกาสที่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะต้องรับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่นั้น ผมในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่ 1 ทุกนาย  

 

"ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ ยุติธรรม ดั่งเช่นที่ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว"

 


และในโอกาสอันเป็นศุภมงคลนี้ ผมขอร่วมจิตอธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรด ดลบันดาลพระราชทานพร ให้ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมความปรารถนา เจริญด้วย จตุรพิธพรชัยครบถ้วนทุกประการ เพื่อจะนำพากองทัพบกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป ​ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขอรับมอบหน้าที่ และการ บังคับบัญชา  ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

 

สำหรับเส้นทางราชการในกองทัพบก   พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์    เคยเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21รอ.)  ,   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ที่2 รักษาพระองค์(ผบ.พล.ร.2รอ.)  ,  รองแม่ทัพภาค1 และ แม่ทัพน้อยที่1 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 1

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

 

สัจจะวาจากึกก้อง  พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต