ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง สำนักนายกฯ แต่งตั้ง จุ๊บจิ๊บ ภริยา ธรรมนัส เป็น ขรก.การเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง สำนักนายกฯ แต่งตั้ง จุ๊บจิ๊บ ภริยา ธรรมนัส เป็น ขรก.การเมือง

วันนี้ (06/1/2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 361/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น
 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงแต่งตั้ง นางสาวธนพร ศรีวิราช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563