ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกา "เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ เเละให้พ้นตำเเหน่งเเล้ว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นศาลฎีกา "เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ เเละให้พ้นตำเเหน่งเเล้ว

16 มีนาคม 2564 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

 

ภายหลังมี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าว 9 เสียงเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต่สวนว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 11และข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรคสองให้เสนอเรื่องนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน), สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา 87 ต่อไป

โดยท้ายคำร้อง ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง

1.ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับ แต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา

2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับ แต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี

 

ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกา "เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ เเละให้พ้นตำเเหน่งเเล้ว >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<