"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่งแต่งตั้งที่ "ไตรรงค์ สุวรรณคิรี"ที่เพิ่งประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
 

"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

 

  นายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้ง "นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี" เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ

"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

 

"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

   สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ทั้งนี้ นายไตรรงค์ เพิ่งประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งทาง นายนิพนธ์  บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถึงกับออกมายอมรับว่า นายไตรรงค์ ได้รับการทาบทามให้มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

"ประยุทธ์" ลงนามแต่งตั้ง"ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews