"พิธา-ก้าวไกล"ลุ้นอีกเฮือก 22พ.ย. ศาล รธน. นัดพิจารณา คดีแก้ ม.112 - หุ้นITV

ศาล รธน.นัดพิจารณาคดีต่อ 22 พ.ย.นี้ "พิธา-ก้าวไกล" ปมล้มล้างการปกครอง หาเสียงแก้ไข ม.112 และคดีหุ้นสื่อไอทีวี


 15 พ.ย. 66 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารเรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1)  และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

\"พิธา-ก้าวไกล\"ลุ้นอีกเฮือก 22พ.ย. ศาล รธน. นัดพิจารณา คดีแก้ ม.112 - หุ้นITV

   โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

  \"พิธา-ก้าวไกล\"ลุ้นอีกเฮือก 22พ.ย. ศาล รธน. นัดพิจารณา คดีแก้ ม.112 - หุ้นITV

  นอกจากนี้ ยังมีคดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เนื่องจากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

\"พิธา-ก้าวไกล\"ลุ้นอีกเฮือก 22พ.ย. ศาล รธน. นัดพิจารณา คดีแก้ ม.112 - หุ้นITV

\"พิธา-ก้าวไกล\"ลุ้นอีกเฮือก 22พ.ย. ศาล รธน. นัดพิจารณา คดีแก้ ม.112 - หุ้นITV

ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566

 


โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา