ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา เลือก สว. 2567

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกา เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ.2567

วันที่ 11 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยมีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา เลือก สว. 2567

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา เลือก สว. 2567

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมาตรา 269 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 107 โดยมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา เลือก สว. 2567