โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ "อสส."เดินหน้าอย่างโปร่งใส

 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าอย่างโปร่งใส โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าอย่างโปร่งใส โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)เพื่อให้ขั้นตอนการร่างขอบเขตงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเปิดเผย เป็นธรรมกับผู้สนใจที่จะร่วมเสนอราคา คาดว่าจะสามารถประกาศขอบเขตงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้

   โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งบประมาณเกินว่า 1 พันล้านและได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นโครงการคุณธรรม โดยในระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล ประมาณ5,383 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปี 2566อนึ่ง จากการที่มีกระแสข่าว ว่ามีหน่วยงานบางหน่วย ออกหนังสือแอบอ้างว่า จะมีการร่วมทุนระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ หน่วยงานภาคเอกชนในลักษณะการร่วมทุน ภาครัฐหรือ PPP

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ "อสส."เดินหน้าอย่างโปร่งใส

   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากโครงการนี้ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และผ่านความเห็นชอบตามมติ ครม. แล้ว หากมีหน่วยงานใด นำโครงการนี้ ไปแอบอ้างเชิญชวน  โปรดสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก่อนเป็นลำดับแรก