“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

“วราวุธ” เปิดงาน“วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 65” ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ชี้ ปัญหา Climate Change เป็นเรื่องใกล้ตัว

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 (วันที่ 4 ธันวาคม 2565) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย 

 

“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

 

โดยนายวราวุธได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste ปี 2565, โครงการโรงเรียนปลอดขยะzero waste school ปี 2565, รางวัล อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

 

“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

 

นายวราวุธ กล่าวว่า กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี 

 

“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

 

อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้สาธารณชนได้รับรู้ เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป อีกทั้ง จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกด้านของปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

 

“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว และอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ ดังนั้นจึงอยากให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันแก้ไข รักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา ดังนั้นการจัดกิจกรรมในปี 2565 นี้ จึงกำหนดแนวคิดหลัก "ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา" เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

 

“วราวุธ” เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ 2565

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline