MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2566


  นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ Energy Mind Award ให้เกียรติร่วม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (รุ่นที่ 4) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2566 เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำ (Green Youth) จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 55 แห่ง 

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ การวางแผนและจัดทำในเรื่องอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรม Buddy ที่รัก กิจกรรมเมื่อโลกไร้พลังงาน กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ เขื่อนศรีนครินทร์

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Walk Rally เปิดโลกพลังงาน กิจกรรมฐานการเรียนรู้แนวทางอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมเติมไฟ เติมพลัง แกนนำเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมสะพายกล้องส่องนกยามเช้า กิจกรรมบทบาท Green Youth ต่อการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน และกิจกรรมฝึกการปฏิบัติการสำรวจพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 220 คน โดยการอบรมฯ ในรุ่นที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม
MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ยังให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และในปี 2566 นี้ MEA ได้ดำเนินงานโครงการ Energy Mind Award Season 2 โดยมีเป้าหมายที่จะต่อยอดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

โดยพัฒนาสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (Green Youth) ส่งมอบสู่สังคมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

MEA ยกระดับพัฒนาศักยภาพครู-นักเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม

#EnergyMindAwardSS2
#CSR #ศูนย์รวมตะวัน
#อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร