“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน นั้นมีพระฝรั่งที่เป็นศิษย์ และได้รับการกล่าวขานมากอยู่ รูปหนึ่งนั่นคือ หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

ถ้าพูดถึง หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แห่งวัดป่าบ้านตาดนั้น ไม่มีใครที่เป็นพุทธศาสนิกชน ที่ไม่รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน นั้นมีพระฝรั่งที่เป็นศิษย์ และได้รับการกล่าวขานมากอยู่ รูปหนึ่งนั่นคือ หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ หรือ พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน (Peter J. Morgan) แห่ง วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” ท่านเป็นชาวอังกฤษ มีนามเดิมว่า ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน (Peter J. Morgan) ท่านเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่เป็นศิษย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยเป็นศิษย์ของ “พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)” วัดป่าบ้านตาด และเป็นสัทธิวิหาริกของ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)” อีกทั้งยังเป็นพระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษาในทางพระพุทธศาสนา ค้นคว้าพระไตรปิฎก ท่องเที่ยวรอนแรมไปในหลายประเทศที่มีพระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึก เช่น ประเทศเนปาล ศรีลังกา พม่า เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศอินเดียอันเป็นแผ่นดินต้นแบบ ท่านพยายามศึกษาค้นคว้าวิจารณ์วิจัยธรรมเรื่อยมา เมื่อทราบข่าวว่าประเทศใดมีพระภิกษุที่บรรลุธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจะเดินทางไปถวายตัวเป็นศิษย์ทันที เพื่อแสวงหาสันติบท (ทางไปพระนิพพาน)

นอกจากนี้แล้วท่านยังมีศีลาจริยวัตรอันงดงาม มีความเพียรเป็นเลิศ และเป็นผู้แปลหนังสือธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ชาวต่างชาติเกิดศรัทธาปสาทะ เลื่อมใส หันมาให้ความสนใจในพระพุทธศาสนา และเข้ามาศึกษาข้อวัตรปฏิปทาตามรอยพระอริยเจ้าในประเทศไทยอย่างมากมาย

 ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๘ วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร์ รัฐไมซอร์ (ปัจจุบันเรียกว่า การ์นาตากะ) ภาคใต้ของอินเดีย ที่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ที่ตำบลบริน อำเภอแลนเนลี กรุงลอนดอน เป็นบุตรของ นายจอห์น วัตคิน มอร์แกน (J. W. Morgan) และ นางไวโอเลต แมรี่ มอร์แกน (V. M. Morgan) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๓ คน ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน ท่านเป็นบุตรคนโต วิทยฐานะจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากฟาราเดย์เฮาส์ วิทยาลัยเทคนิค ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีอาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้า ท่านใช้ชีวิตเป็นฆราวาสอยู่ ๓๐ ปี โดยไม่แต่งงาน

การบรรพชา

เมื่ออายุได้ ๓๐ ปี ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านจึงตัดสินใจเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสร้างไว้) โดยมี พระกปิลวัฑโฒภิกขุ (ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวศรีลังกา แต่อุปสมบทในประเทศไทย) เป็นพระอุปัชฌาย์


การอุปสมบท

อายุ ๓๑ ปี พระกปิลวัฑโฒภิกขุ พระอุปัชฌาย์ในคราวบรรพชาเป็นสามเณร ได้พาท่านเข้ามาในประเทศไทย แล้วได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙ โดยมี พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์และศึกษาวิชชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดอยู่ระยะหนึ่งจนเป็นที่กระจ่าง ในเดือนกรกฎาคมปีนั้นเอง ท่านได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ พักจำพรรษาอยู่ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน เป็นเวลากว่า ๕ ปี

 

 

 


ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ได้พักจำพรรษาอยู่ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในความดูแลของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในสำนักวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งแรก ในความดูแลของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เกิดความเลี่อมใสในมรรคปฏิปทาเป็นอย่างยิ่ง มองเห็นช่องทางที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ได้ จึงถวายตัวเป็นศิษย์และอยู่จำพรรษาเรื่อยมา“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

การอุปสมบทครั้งที่ ๒

 

 • ๓๙ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่ ๒ ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ด้วยวิธีทัฬ...กรรม (คือทำการอุปสมบทซ้ำโดยไม่ต้องลาสิกขาไปเป็นฆราวาสก่อน) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพญาณกวี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาภาษามคธว่า“ปญฺญาวฑฺโฒ” ซึ่งแปลว่า “ผู้เจริญด้วยปัญญา” ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจึงได้เรียกชื่อท่านสั้นๆ ว่า “ปัญญาๆ” ตั้งแต่นั้นมา (ท่านอุปสมบทพร้อมกันกับ พระอาจารย์เชอร์รี่ อภิเจโต วัดป่าบ้านตาด)
   


 

 

พระฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ท่าน
มีอุปนิสัยสุขุม ละมุนละไม เป็นกันเอง สนทนาธรรมรสกลมกล่อมหนักในโยนิโสมนสิการธรรม ไหวพริบดี เป็นที่ไว้วางใจของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นอย่างยิ่ง
ท่าน
เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอ อิริยาบถสมาธิภาวนาที่ท่านนิยมมากที่สุดคือ การเดินจงกรม วันหนึ่งๆ ในชีวิตนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของท่านผ่านไปด้วยการเดินจงกรม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ท่านจึงได้รับการยกย่องจากองค์หลวงตาว่า


“สุขุม ฉลาด ไม่มีที่ต้องติ บรรลุธรรมในปี ๒๕๔๐”


“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระอริยเจ้าที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย


ที่มา wunjun.com