กราบสาธุ   พระราชดำรัส "ในหลวงร.9" ทุกคนที่เป็นชาวพุทธ จะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง

กราบสาธุ พระราชดำรัส "ในหลวงร.9" ทุกคนที่เป็นชาวพุทธ จะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง

ในอินสตราแกรม welovetheking_9  โพสต์ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนาของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี ที่ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่13มีค.2525 ว่า

 "การปฎิบัติธรรมให้เห็นผล คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา....พระพุทธศาสนานั้นถ้าหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆแล้ว ก็หาภัยอันตรายมิได้ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใดๆจะเบียนบ่อนทำลายได้เลย เพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน   

กราบสาธุ   พระราชดำรัส \"ในหลวงร.9\" ทุกคนที่เป็นชาวพุทธ จะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง


ดังนั้นการป้องกันภัยให้แก่พระพุทธศาสนาก็ดี  การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ดี พูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัยให้แก่พุทธบริษัทและการทำนุบำรุงพุทธบริษัทยิ่งกว่าอื่น   
 การป้องกันและทำนุบำรุงนี้ในรายละเอียดย่อมต้องกระทำกันอย่างจริงจังมากมาย หลายอย่างโดยรอบทุกด้าน ตามที่ผู้ร่วมงานแต่ละฝ่ายแต่ละท่านจะประชุมปรึกษากันต่อไป   
แต่โดยหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในการป้องกัน หรือ ในการทำนุบำรุง ควรจะมุ่งถึงวิธีการสำคัญขั้นพื้นฐานประการหนึ่งว่า  ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญา ความสามารถ  และโอกาสของตนที่มีอยู่  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องกระจ่างชัดขึ้นในหลักธรรม    

เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว เห็นประโยชน์แล้ว  ก็น้อมนำมาปฎิบัติ ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการงานของตน  เพื่อให้เกิดความสุข  ความสงบร่มเย็น และความเจริญงอกงามในชีวิต  เพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับตามขีดความประพฤติปฎิบัติของแต่ละคน ถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฎิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น ปฎิบัติการบ่อนเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลง เพราะทุกวันนี้ที่เกิดความเสื่อม ความเสียหายก็มิใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้  เป็นเรื่องที่ชาวพุทธผู้ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ปฎิบัติตามธรรมะ ทำขึ้นเกือบทั้งนั้น"

ขอบคุณ:ข้อมูล ภาพ จาก อินสตราแกรมรม
welovetheking _9