ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร

ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร

มีการเปิดเผยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า 
"ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด)สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2560
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

และในเฟสบุคของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้โพสต์ว่า
เมื่อวันที่ 22กันยายน 2560ที่ผ่านมา ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด)สาขาทัศนศิลป์ ณ.พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯครั้งที่34เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี2560 ณ.หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฎิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 

ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร

ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร

ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร

ขอบคุณ :ภาพ และ ข้อมูล จาก เพจเฟสบุค
Silpakorn University และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร