โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

วันที่16ม.ค.61 ที่ผ่านมา พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ. ผอ.ศปร.บก.ทท. นายประสพโชค บุญมี รอง หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ประธาน ผกร.32 พล.ร.ต.วศิน บุญเนือง ร.น. ผทค.ทร./กก.คทง.สานต่อที่พ่อทำ และ พล.ต.ธีรสาสน์ แสงแก้ว ผทค.บก.ทท.ชรก. ศปร./เลขาฯคทง.สานต่อที่พ่อทำ นมัสการพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู/ เจ้าอาวาสวัดพัชรกิติยาภาราม ณ วัดพัชรกิติยาภาราม บ.ห้วยเตย ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รายละเอียดดังนี้

 

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

1.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการเรือนจำวิถีธรรม โดย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุ ติธรรม ประกาศให้ วัดพัชรกิติยาภาราม เป็น พื้นที่จัดตั้งเรือนจำชั่วคราว เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษมาฝึกอาชีพ และศึกษาธรรมอย่างถ่องแท้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะได้เป็นคนดีของสังคมและประกอบอาชีพสุจริต ประก อบด้วย โรงนอนชั้นเดียว ขนาด กว้าง6ม.ยาว64ม.จุผู้ต้องขังได้ 100คน/หลัง จำนวน3หลัง รวม 300คน การดำเนินการ

 1.1กระทรวงยุติธรรม อนุมัติ งปม.ให้ กรมราชทัณฑ์ วงเงิน -5,000,000.-บาท เพื่อดำเนินก ารก่อสร้างรั้วโดยรอบ และ อาค ารที่ทำการเจ้าหน้าที่และผู้คุม

 1.2อาคารโรงนอน ขณะนี้ บ. น้ำตาลเอราวัณ จก.บริจาคเงินจำนวน-2,340,000.-บาท ให้แก่ วัดพัชรกิติยาราม เพื่อเป็นคชจ. ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาสร้ างโรงนอนจำนวน1หลัง โดยมี ความร่วมมือกับ อบจ.หนองบัว ลำภู ส่ง สถาปนิก และนายช่าง มาออกแบบและควบคุมการก่อ สร้าง และ เรือนจำหนองบัวลำ ภู ส่ง ผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็น ช่างและแรงงานก่อสร้าง ขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วคาดว่าจะแล้วเส ร็จประมาณต้นเดือน ม.ค.61(45 วัน) หากก่อสร้างเสร็จก็จะทำก ารส่งมอบให้ กรมราชทัณฑ์ ต่อไป ขณะนี้ยังขาดเงินในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโรงนอนอีกจำนวน 2หลัง คาดว่าต้องใช้เงินอีกประมาณ-4,680,000.-บาท หากทาง กระทรวงยุติธรรม มีงปม. จัดสรรเพิ่มเติมให้ได้ก็จะสามาร ถดำเนินการก่อสร้างโรงนอนใ ห้เสร็จครบถ้วนทั้ง3หลัง และทำการส่งมอบให้ไว้ใช้ในราชการได้พร้อมกัน

 

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

2.ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่2 คนต้นแบบเศรษกิจพอเพียง ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดตั้งภายในบริเวณวัดพัชรกิติยาภาราม ห่า งจากสถานที่ก่อสร้างโรงนอนเรือนจำชั่วคราวฯ ระยะทาง800 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นที่ฝึกงาน ประ กอบด้วยกิจกรรมการเกษตร ทำ นา ปลูกผักและพืชไร่ ประมง และ ปศุสัตว์ โดยได้รับการสนับ สนุนเรื่องน้ำ จาก กรมชลประท าน เป็นอย่างดี หากส่วนราชกา รอื่นๆของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าร่วมให้การสนับสนุนและปฎิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ฯก็จะก่อให้เกิดการขับเค ลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วอันจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก

3.โครงการวิทยาลัยอาชีวะกำแ พงสูง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีกา รฝึกอาชีพประเภทงานช่าง สา ขาต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยข ณะนี้ทางวัดได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ บ.น้ำตาลเอราวัณ จก.เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกอา ชีพให้แก่ผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้ นโทษตามความต้องการของบริษัทเมื่อพ้นโทษออกไป บ.ก็จะพิจารณารับไว้เป็นพนักงานต่อไป ซึ่งหากจะมีหน่วยงานขอ ง กระทวงศึกษาธิการ อาทิ กรมอาชีวศึกษา และ กระทรวงแรง งาน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงง าน เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูง

4.คทง.สานต่อที่พ่อทำ เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโย ชน์อย่างมากและจะนำข้อมูลดั งกล่าวนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องรับทราบ ตลอดจนผู้มีจิตศรั ทธาได้รับรู้ เพื่อมาร่วมกันให้ก ารสนับสนุนโครงการต่อไป ในครั้งนี้ขอนำเสนอเรื่องที่ได้ดำเ นินการประสานงานให้สืบเนื่อง จากการมานมัสการในครั้งก่อน

 4.1ระบบชลประทาน ประกอบด้วย สถานีส่งน้ำ และท่อส่งน้ำ ภายในวัด และชุมชนรอบวัด ข ณะนี้ กรมชลประทาน มาดำเนิน การให้แล้ว คาดว่าในเดือน เม. ย.61จะใช้งานได้

 4.2ถนนคอนกรีต ภายในวัดเชื่ อมระหว่าง ชุมชน บ.ห้วยเตย ม.3 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หน องบัวลำภู วัดพัชรกิติยาภาราม ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่2 และโรงนอนเรือนจำชั่วคราว  ระยะทาง 3.5 ก.ม.ขณะนี้ อบต.หนองหว้า ได้เข้าสำรวจเส้นทางแล้วประม าณการ งปม.8.3ล้านบาท โดยทำเรื่องไปขอรับการสนับสนุน งปม. จาก กรมการปกครองท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย / คทง.สานต่อที่พ่อทำ ได้สำเนา หนังสือไว้แล้วจะได้นำไปติดตา มสอบถามจาก กรมการปกครอ งท้องถิ่น ให้และจะแจ้งผลให้ทราบโดยด่วน

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู

โครงการสานต่อที่พ่อทำ โครงการที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เดินหน้าทำประโยชน์ และ สนับสนุน สังคม ที่ จ.หนองบัวลำภู