ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 371 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 371 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครกัษ์และนายตำรวจราชองครักษ์
 

ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร   รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   ประกอบมาตรา  ๖  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก  พ.ศ.  ๒๔๙๕   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร   รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์   สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง  จำนวน  ๓๗๑  นาย  ตามรายชื่อที่แนบ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓  เป็นปีที่  ๕  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 371 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์

 

รายชื่อนายทหารราชองค์รักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ คลิก

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา