ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า..ขั้นตอนแจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่"

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า มาตรการเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ซึ่งประกอบด้วย  1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย / 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย / 3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานประกันสังคม โดยเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว "ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่"

ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนการจ่ายเงิน จะต้องยืนยันในรายละเอียดอีกครั้ง หากเริ่มจ่ายได้ทันในเดือนมิถุนายน จะจ่าย 2 รอบ รวมทั้งหมดจำนวน 3,000 บาทต่อราย โดยจ่ายเงินรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท (ของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน) และจ่ายรอบที่สองในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท

ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

การจ่ายเงินแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม 2.กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

ขั้นตอนแจกเงินกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์